หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีทราบ สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร แบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเอกสารหลักฐานแนบต่างๆ ภาคเรียนที่ 2/2565
ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีทราบ สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร แบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเอกสารหลักฐานแนบต่างๆ ภาคเรียนที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-01-17 09:20:08

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีทราบ สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร

แบบเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมเอกสารหลักฐานแนบต่างๆ ภาคเรียนที่ 2/2565 

ผู้กู้ยืมสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เท่านั้น)

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 (โถงกระจกทางเข้าสนามแบตมินตัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

เอกสารที่ต้องส่ง

 1. แบบเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 2 ชุด

 2. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2 ชุด

 4. ใบแจ้งหนี้ ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 1 ชุด

 5. ใบรายงานการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 1 ชุด

 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 2 ชุด (จะใช้หรือไม่ใช้ให้ดูจากแบบเบิกเงินกู้ยืมว่ามีชื่อผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่)

 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งผู้กู้ยืมและผู้แทนโดยชอบธรรม) ใช้อย่างละ 2 ชุด

หมายเหตุ

1. ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารมาให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ

2. ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กองทุนฯ กำหนด

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528