หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2020-11-24 13:34:22
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล หอพักนักศึกษา และสิ่งอำนวยความด้านต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีนายเอกชน   น้อยเงิน   หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7