หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร/เปลี่ยนสาขาวิชา ที่มีความประสงค์จะกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร/เปลี่ยนสาขาวิชา ที่มีความประสงค์จะกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-06-28 12:01:57

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร/เปลี่ยนสาขาวิชา ที่มีความประสงค์จะกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 สามารถดูตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) เพิ่มเติมจากแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยลงให้ดาวน์โหลดไปแล้ว ได้ที่นี่ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1622797834 

แต่เอกสารต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอกู้ยืมและจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษายึดตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย