หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้จัดการแผนกสรรหาและเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เข้าพบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อนำเสนอโครงการทุน “เวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล”
ผู้จัดการแผนกสรรหาและเจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เข้าพบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อนำเสนอโครงการทุน “เวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:41:46


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คุณณัฐณาภรณ์ ปิ่นสง ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และคุณนริศร พวงทอง เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เข้าพบอาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.กันยา  นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์จิราพร  รักการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณนพปฎล  อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อนำเสนอโครงการทุน “เวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เพิ่มมากขึ้น

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7