หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ขอให้ส่งไฟล์ TRANSCRIPT ให้กับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ขอให้ส่งไฟล์ TRANSCRIPT ให้กับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:13:18

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ขอให้ส่งไฟล์ TRANSCRIPT 

ให้กับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพื่อรายงานสถานภาพสำเร็จการศึกษาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่เป็นโครงการพิเศษ 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

หากติดปัญหาใดสอบถามได้ที่ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528 

(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) 

โครงการพิเศษ คือ “โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

โดยโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้สิทธิพิเศษ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินในระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30

แต่หากผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถสำเร็จการศึกษาหรือไม่ได้สำเร็จการศึกษา ตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้ หรือผิดนัดชำระหนี้ จะไม่ได้รับการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนด และไม่ได้รับส่วนลดเงินต้น โดยจะต้องชำระหนี้ตามระเบียบของกองทุน 

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://drive.google.com/.../1Z6zWRteTInffhQbOsqqBKlGwAIu...

ส่งไฟล์ TRANSCRIPT ได้ที่ 

EMAIL : ssru.studentloan@gmail.com

***ต้องเป็นไฟล์นามสกุล PDF,JPEG,GIF,TIFF,PNG JPG ขนาดไม่เกิน 10MB(ต่อ 1 ไฟล์)***

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.studentloan.or.th/th/news/1560240493