หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-12-08 10:39:17
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับ นายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และนายแพทย์จรัล ปันกองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์  สิริประภาพล หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และ นางณฐอร กีรติลาภิณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ร่วมในการลงนาม ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม และคุณสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมในพิธี  บันทึกความเข้าใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล การพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ การฝึกอบรม การศึกษา การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทองจักรี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

 #SSRU #CNHSSRU 

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7