หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-07-15 17:05:22

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดพิธีและบรรยายพิเศษ “มิติใหม่สวนสุนันทา:มืออาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายในหัวข้อ “ปรับเปลี่ยนให้ทันตามโลกอนาคต” ต่อด้วยการบรรยายจากรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย” “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ” “แนวทางและนโยบายการดำเนินงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565” “การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสถานการณ์ปัจจุบัน” “งานกิจการนักศึกษาในยุคโควิด-19” “รูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม”  ผ่าน Facebook Live

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7