หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม และระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet
การประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม และระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-21 09:51:49
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.  รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม และระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet  

โดยการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มนั้น ทางกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา (5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ (6) กลุ่มอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2564 กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และคุณนพปฎล อินยาศรี หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7