หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผ่อนผันฯ ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 (เกิดปี พ.ศ. 2546) (ยกเว้นวิทยาเขตนครปฐมและวิทยาเขตสมุทรสงคราม)
ผ่อนผันฯ ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 (เกิดปี พ.ศ. 2546) (ยกเว้นวิทยาเขตนครปฐมและวิทยาเขตสมุทรสงคราม)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-24 14:16:11

ผ่อนผันฯ ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 (เกิดปี พ.ศ. 2546) 

(ยกเว้นวิทยาเขตนครปฐมและวิทยาเขตสมุทรสงคราม)

------------------------

เตรียมเอกสาร/หลักฐานที่ ดังนี้

- สำเนาหมายเรียก (สด.35) 1 ฉบับ

- สำเนาใบสำคัญทหาร (สด.9) 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ตัวจริง) 1 ฉบับ

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- สำเนา สด.10 กรณีย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- สำเนา สด.43 กรณีที่เคยผ่อนผันฯ แต่ย้ายสถานศึกษา 1 ฉบับ

------------------------

ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ไปรษณีย์ มาที่ ฝ่ายวินัยนักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566

------------------------

ยกเว้น

นักศึกษาที่ศึกษาสังกัดวิทยาเขตนครปฐม ได้แก่

- วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

- วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

- วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน

   ทุกศูนย์ให้การศึกษา

------------------------

ยกเว้น

นักศึกษาที่ศึกษาสังกัดวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้แก่

- วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

- วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

เนื่องจากต้องยื่นเอกสารที่วิทยาเขตตามสังกัด