หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2023-05-15 14:40:34


วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบด้วย (๕) "ผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน หนึ่งคน"  (๖) "ผู้แทนบุคลากรในคณะซึ่งคัดเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน" เป็นกรรมการ เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจำ และ นายนพปฎล  อินยาศรี ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#SSRU #CNHSSRU

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7