หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบ Online ผ่าน Application Google Meet
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบ Online ผ่าน Application Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-08-18 14:33:58

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แบบ Online ผ่าน Application Google Meet ให้กับบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักภาษา บุคลากรสอบผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้มาติดต่อได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7