หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (Online)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (Online)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2021-05-21 09:52:01วันที่ 18 พ.ค. 64 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (Online) โดยคณะผู้บริหารร่วมพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนั้นให้ผู้บริหารระดับคณะ นำไปพิจารณาในที่ประชุมในระดับคณะ เพื่อให้มีคณาจารย์และบุคลากรในคณะได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นจะนำร่างยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะ มาพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ก่อนยกร่างเพื่อเสนอในที่ประชุมกบม.ต่อไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 5

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และคุณวรรณรัตน์ ทองคันทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7