หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2022-08-08 10:07:31

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.กันยา นภาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้กับอาจารย์ชมพูนุท อนันตธนลาภา ณ ห้องสำนักงานคณบดี วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 1 ซึ่งการจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบาย และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน  การจัดกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจหลักและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติราชการของสายวิชาการ สวัสดิการของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาตน พัฒนาผลงานทางด้านวิชาการด้วย 

#SSRU #CNHSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Http://www.ssru.ac.th
https://www.facebook.com/nurse.ssru.ac.th/
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : nurse@ssru.ac.th
☎:0 2160 1206-7