ประกันคุณภาพ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2563-2567.pdf

คู่มือการประกันคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ2562.pdf

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน2561-.pdf

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 .pdf

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558.pdf

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557.pdf

คู่มือประกันคุณภาพภายใน2559.pdf

คู่มือประกันคุณภาพ2557.pdf

คู่มือประกันคุณภาพภายใน2556.pdf