เว็ปอาจารย์


ผศ.ดร.พรพรรณ  วรสีหะ

ผศ.ดร.เปรมวดี  คฤหเดช

อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข

อาจารย์ ดร.กันยา  นภาพงษ์

ผศ.ดร.ทัศนีย์  อรรถารส  

ผศ.ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน

ผศ.ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์

ผศ.ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ

อาจารย์ ดร.นภพรพัชร  มั่งถึก

ผศ.นิตยา  ศรีจำนง

ผศ.วิภากร  สอนสนาม

อาจารย์จิราพร  รักการ

อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ

อาจารย์วชิรพร  โชติพานัส

อาจารย์รังสิมา  พัสระ

รศ.ทิพาพันธ์  สังฆะพงษ์

อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ

อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรี

อาจารย์ ดร.กาญจนา  เกียรติกานนท์

รศ.พูนสุข  ช่วยทอง

ผศ.ลักขณา   ยอดกลกิจ

อาจารย์สุรางค์  เชื้อวณิชชากร

อาจารย์ ดร.อารยา  ทิพย์วงศ์

อาจารย์ส่าหรี  แดงทองดี

อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์

รศ.ประไพวรรณ  ด่านประดิษฐ์

อาจารย์สุภาวดี  เลิศสำราญ

อาจารย์เอื้ออารีย์  สาริกา

อาจารย์ ดร.อรทัย  รุ่งวชิรา

อาจารย์อัมพร  เจียงวิริชัยกูร

อาจารย์นภิสสรา  ธีระเนตร

อาจารย์ ดร.กรรณิกา  เจิมเทียนชัย

อาจารย์ภคพร  เที่ยวรอบ

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์

ผศ.อรนุช  เชาว์ปรีชา

อาจารย์ธนะวัฒน์  รวมสุก

อาจารย์จักรกฤช  ปิจดี

อาจารย์แว่นใจ  นาคะสุวรรณ

อาจารย์ณัฐธัญญา  ประสิทธิ์ศาสตร์

ผศ.รวีวรรณ  ศรีเพ็ญ

อาจารย์ศุภลักษณ์  พื้นทอง  

อาจารย์กาญจนา  อาชีพ 

อาจารย์ ภัทราภรณ์  วงษ์เพ็ญศรี

อาจารย์ วิสุดา  หมั่นธรรม

อาจารย์กฤษณา  โชติชื่น 

อาจารย์นงลักษณ์  แก้วทอง

อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ

อาจารย์พัฒนา เชาวลิตศุภเศรณี


อาจารย์ผู้ช่วยสอน

อาจารย์พิมศิริ ชินคำ
อาจารย์บัณฑิตา ประสิทธิ์ศาสตร์
อาจารย์ปิยะนาถ วรสีหะ
อาจารย์เมทนี น้อยแก้ว
อาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturer)

Mr.felicisimo Enriquez Santiago                

Mr. Jay Cammer Cablles Nayuma