เว็ปอาจารย์


ผศ.ดร.พรพรรณ  วรสีหะ

ผศ.ดร.เปรมวดี  คฤหเดช

อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข

อาจารย์ ดร.กันยา  นภาพงษ์

ผศ.ดร.ทัศนีย์  อรรถารส  

ผศ.ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน

ผศ.ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์

ผศ.ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ

อาจารย์ ดร.นภพรพัชร  มั่งถึก

ผศ.นิตยา  ศรีจำนง

ผศ.วิภากร  สอนสนาม

อาจารย์จิราพร  รักการ

อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ

อาจารย์รังสิมา  พัสระ

รศ.ทิพาพันธ์  สังฆะพงษ์

อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  โพธิ์ศรี

อาจารย์ ดร.กาญจนา  เกียรติกานนท์

รศ.พูนสุข  ช่วยทอง

ผศ.ลักขณา   ยอดกลกิจ

อาจารย์สุรางค์  เชื้อวณิชชากร

อาจารย์ ดร.อารยา  ทิพย์วงศ์

อาจารย์ส่าหรี  แดงทองดี

อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์

รศ.ประไพวรรณ  ด่านประดิษฐ์

อาจารย์สุภาวดี  เลิศสำราญ

อาจารย์เอื้ออารีย์  สาริกา

อาจารย์ ดร.อรทัย  รุ่งวชิรา

อาจารย์ ดร.กรรณิกา  เจิมเทียนชัย

อาจารย์ภคพร  เที่ยวรอบ

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์

ผศ.อรนุช  เชาว์ปรีชา

อาจารย์จักรกฤช  ปิจดี

อาจารย์ณัฐธัญญา  ประสิทธิ์ศาสตร์

อาจารย์ศุภลักษณ์  พื้นทอง  

อาจารย์กาญจนา  อาชีพ 

อาจารย์ วิสุดา  หมั่นธรรม

อาจารย์กฤษณา  โชติชื่น 

อาจารย์นงลักษณ์  แก้วทอง

อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ

อาจารย์พัฒนา เชาวลิตศุภเศรณี

อาจารย์เขมิกา โรจน์ทังคำ

อาจารย์บัณฑิตา ประสิทธิ์ศาสตร์

อาจารย์ชมพูนุท อนันตธนลาภา

อาจารย์พิมศิริ ชินคำอาจารย์ชาวต่างชาติ (Foreign Lecturer)

Mr. Jay Cammer Cablles Nayuma