หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2024-01-16 09:44:05

????????ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา????????

นักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และมีความประสงค์จะกู้ยืมต่อเนื่องใน ภาคเรียนที่ 2/2566  ขอให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

????เอกสารที่ต้องส่ง

1. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

2. แบบเบิกเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 2 ชุด เอกสารต้องมีบาร์โค๊ด และ ลายน้ำ ชัดเจน จะพิมพ์สี หรือ ขาวดำ ก็ได้ ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น (ค่าเทอมให้กรอกตามใบแจ้งหนี้ที่ต้องจ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ กยศ. ให้กู้ยืม)

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้แทนโดยชอบธรรม จำนวน 2 ชุด (จะมีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่มีให้ดูจากแบบเบิกเงินกู้ยืม) (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

5. ใบแจ้งหนี้ ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 1 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) พิมพ์จากเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล (กู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องใช้)

6. ใบรายงานการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 1 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) พิมพ์จากเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล (กู้เฉพาะค่าครองชีพต้องใช้)

7.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุลใช้อย่างละ 2 ชุด (กรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล) (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

????ส่งได้ตั้งแต่วันที่ : วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2566 และวันที่ 12 - 19 ธันวาคม 2566 (ส่งได้เฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการไม่รับส่งเอกสาร)

⏰เวลา 9.00 - 15.30 น.

????ส่งเอกสารได้ที่ : อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 (One stop service กองพัฒนานักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

--------------------------------

????วิทยาเขตสมุทรสงคราม สามารถส่งได้ที่ : ห้อง ONE STOP SERVICE อาคารพยาบาลและสุขภาพ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 034 - 773902 (พี่เก็ต)

--------------------------------

*** 4 วิทยาลัย ที่สังกัดวิทยาเขตนครปฐม*** สามารถส่งเอกสารได้ดังนี้ 

????ห้องเรียนกรุงเทพมหานคร : อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 (One stop service กองพัฒนานักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

????ห้องเรียนนครปฐม : ONE STOP SERVICE สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

????** ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2566 และ 12 - 15 ธ.ค. 2566 **

(ส่งได้เฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการไม่รับส่งเอกสาร)

--------------------------------

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

☎️โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528